İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler

 

 _Bullet İlgili mevzuata göre düzenlenmiş

 _Bullet Yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış

 _Bullet İş ortaklığında, pilot ortağın ve diğer ortakların iş ortaklığındaki hisseleri oranında asgari yeterlik kriterini sağlamaları gerekir.

 _Bullet Konsorsiyum olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından kendi kısmı için sağlanması zorunludur.