İş Deneyim Belgesi

 

 _Bullet Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenmiş        

 _Bullet Güncellenmiş değeri, isteklinin teklif ettiği bedel için yeterli

 _Bullet İş ortaklıklarında,

 

Yapım işleri için; pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının  %80'ini, diğer ortakların her birinin ise %20'sini,

Hizmet Alımı için; pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının %70'ini,diğer ortakların her birinin ise %10'unu (diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarları toplamı %30'dan az olamaz);

Mal Alımı için ise; pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının %20'sini (pilot ortağın her bir diğer ortağın iş deneyim oranlarından fazla olması koşuluyla kalan kısmı diğer ortakların biri/birkaçı karşılayabilir.)

 

sağlaması zorunludur.

 

_Bullet Konsorsiyumlarda ise, koordinatör ortak ve diğer ortakların, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel üzerinden istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması gerekir.

 

Not: (Yapım işlerinde) İş Deneyim Belgesi Mezuniyet Belgesi olarak sunulmuşsa; mezuniyetten sonra geçen sürenin onbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması zorunludur..