Akış Çizelgesi (AÇIK İHALE - Madde 19)

Başa Dön  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

                 

ADIMLAR

AÇIKLAMA

clip1002

 İşin adı, niteliği ve türü verilerek, program dosyası açılır.clip1001

 İhale yoluyla temin edilecek olan Yapım, Hizmet, Danışmanlık veya Mal Alımı işinin Yaklaşık Maliyeti ilgili birim tarafından çıkarılır veya burada hesaplanır.                

 Her türlü yapım işinin yaklaşık maliyetini hesaplamak için e-YapıMaliyet veya e-HakedişNet paket programlarından yararlanılabilir.clip1003

 İhaleye çıkılmasını onaylamaya yetkili olan İhale Yetkilisi'ne sunulacak dosyanın gerektirdiği bilgiler olan ve kısaca İhalenin Temel Bilgileri olarak isimlendirilen bilgiler girilir.clip0013

 İhale yetkilisinden onay alınır alınmaz Kamu İhale Kurumu'ndan İhale Kayıt Numarası alınmalıdır.clip1004

 İlan, tip sözleşme, şartname, ... gibi ihale dosyasında gerekli bilgilerle istenecek standart ve özel belge ve bilgiler burada belirlenir.clip1005

 İhale ilanının çıkmasını izleyen 3 gün içinde komisyon görevlendirilmelidir.

 


clip1006

 Görevli sekreterya vasıtasıyla, ihale dosyaları aday/isteklilere kayıtla verilir, teslim edenlerden yine kayıtla teslim alınır.

 

 Sekreteryada son başvuru saatine kadar biriken dosyalar tutanakla ihale komisyonuna teslim edilerek değerlendirme süreci başlatılır.

clip1007

 Komisyona gelen zarfların, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrasına uygun olup olmadığı burada incelenir.

 


clip1008

 İstekli firmaların zarfları sıra numarasına göre açılarak, çıkan belgelerin ilk kontrolü burada yapılır.clip1009

 Teklif edilen fiyatlar girilerek ekonomik açıdan en ekonomik 1. ve 2. teklif listelenir.

 İhale komisyonu karar tutanağı hazırlanır.

 

 

clip0014

 İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç 5 iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

clip0015

 İhale sonucu, onay tarihini takip eden 3 gün içinde, ihaleye teklif veren bütün isteklilere iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir.

clip0016

 İhale üzerinde kalan istekliye, sözleşmeyi imzalaması hususu, tebliğ edilir.

clip0035

 Sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihi izleyen en geç 15 gün içinde Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle ilan edilir.

clip0036

 Sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra hazırlanacak "İhale Bilgi Formu", en geç otuz gün içerisinde Kamu İhale Kurumu'nun www.kik.gov.tr adresli internet sayfasından Kuruma gönderilir.