Firma Anahtar Personeli

Ana Sayfa  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

 Teklif dosyası hazırlarken kullanılan Anahtar Teknik Personel Listesi'ne yazılan bilgiler buradan alınabilir.

 

 (Yapım İşleri için) Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, bu personelin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.

 

 Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

 

 Anahtar teknik personelin aynı zamanda "Teknik Personel Taahhütnamesi"nde yer alamayacağına dikkat edilir.

 

Hizmet İşleri için Bakınız: Uygulama Yönetmeliği Madde: 43

Mal Alımı İşleri için Bakınız: Uygulama Yönetmeliği Madde: 37