Fiyat Farkı Hesabı

Ana Sayfa  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

Fiyat Farkı Hesabı

 

 Hakediş İşlemleri>Fiyat Farkı Hesabı penceresine ulaşıldığında hesaplamalar kendiliğinden yapılır.

 

 Tespit tarihinin bulunduğu aya ait ödenek henüz girilmemişse kullanıcı uyarılır. Ödenek Dilimleri penceresinde girilip bu pencereye gelinerek işlem sürdürülmelidir.

 

 Bugüne Kadar Ödenmesi Gereken Fiyat Farkı Toplamı, her girişte yeniden yapılan hesaplama sonucu elde edilen değerdir. Ancak arka kapak (ödeme cetveli) onaylanmışsa bu değer sabitlenmiştir ve değişmez.

 

 Bugüne Kadar Ödenen Fiyat Farkı Toplamı ise önceki hakedişlerin kapaklarındaki fiyat farkı hücresinden alınır.

 

 Bu Hakedişte Ödenecek Fiyat Farkı da yukarıda anlatılan iki değerin farkıdır ve arka kapağın [B Fiyat Farkı Tutarı] hücresine gönderilen değerdir.

 

 Hesaplarda gerekli herhangi bir endeksin eksik olması durumunda kullanıcı uyarılır.

 

 Formüllerdeki Pn-1 değerinin virgülden sonra kaç hane alınacağı clip0601 kutusundan belirlenmelidir.

 

 Bulunulan aya ait endeksler henüz yayınlanmamışsa kullanıcı uyarılır ve önceki aya ait endekslerin kullanılabilmesi için onay istenir.

 

 clip0117

         

 Eksik bilgiler varsa tamamlanıp bu pencereye gelinmelidir.

 

 Fiyat farkı kararnamesinde tanımlanan güncel endekslerin hangi aya ait endeksler olduğu konusunda iki farklı görüş vardır. Bu nedenle kullanıcıya bu durumu seçebilme olanağı verilmiştir. Güncel Endeksler olarak hangi ayın endekslerinin alınacağı Otomasyon Seçenekleri menüsünde belirtilmelidir.

 

 Fiyat farkı hesabında Güncel Endeksler olarak alınacak ay için iki seçenek vardır;

 

 1- Tespit tarihinin bulunduğu ayın endeksleri,

 2- Tespit tarihinden önceki ayın endeksleri,

 

 Kullanıcının Otomasyon Seçenekleri'nde yapacağı seçime göre belirlenen güncel endeksler Fiyat Farkı için TÜİK Endeksleri Dosyası'ndan alınırlar.

 

 İşe özgü olan, bir kere girilmesi gereken ve Temel Endeks ve Sabitler olarak adlandırılan değerler ise Hakediş İşlemleri>Fiyat Farkı Hesabı penceresindeki Endeksler ve Sabitler sekmesinde girilirler.

 

 Ödenek Ayı; hakediş tespit tarihinin içinde bulunduğu aydır ve harcanması gereken ödeneğin ayını belirtir.

 

 Ödenek Dilimleri penceresinde clip0171 kutusu işaretli ise fiyat farkı hesabında her bir ödenek ayı için bir satır oluşur. Kutu işaretsiz bırakılırsa yani aylık ödeneklerin dikkate alınmaması istenmişse, her bir hakediş için bir hesap satırı olur.

 

 Aylık ödeneklerin doldurulmasında verilecek fiyat farkının da dikkate alınması gerekir; uygulama ayında yapılan işlerin tutarı ile fiyat farkı tutarının toplamının ödeneğe eşit olması gerekir. Fiyat farkı ödenekten ayrı değerlendiriliyorsa, yani ödeneğe dâhil edilmiyorsa Ödenek Dilimleri penceresinde bulunan ilgili kutu işaretlenmelidir.

 

 clip0519

 

 Fiyat farkları ödeneğe dâhil edilmeden çalışılıyorsa, program aylık ödenek dilimlerini, sadece yapılan iş tutarını (fiyat farkına esas tutarı) kullanarak doldurur.

 

 Hesapların doğru olabilmesi için aşağıdaki bilgilerin doğru girilmiş olduğundan emin olun.

 

 

 

 1- Sözleşmede Belirtilen Fiyat Farkı Sabitleri

 

 2- Aylık Ödenekler

 

 3- Hakedişin İtibar (Tespit) Tarihi

 

 4- Temel ve Güncel Endeksler

 

 

 

Hesap Adımları (Yapım İşi) :

 

 1- Son teklif verme ve hakedişin tespit (itibar) tarihine göre temel endeksler (Io, Ço, … değerleri) ve güncel endeksler (In, Çn, … değerleri) Fiyat Farkı İçin TÜİK Endeksleri dosyasından okunur. Sözleşmede yazılı fiyat farkı sabitleri kullanılarak (ağırlık oranları; a, b1, b2, b3, b4, b5, c) ilgili aya ait Pn değeri aşağıdaki formüle göre bulunur.

 

 clip0116

 

 2- Pn-1 değeri bulunur. Formüllerdeki Pn-1 değerinin virgülden sonra kaç hane alınacağı clip0601 kutusundan belirlenmelidir.

 

 3- Fiyat Farkına Esas Tutar verilen formül uygulanarak hesaplanır.

 

 F = AUyAy x B x ( PUyAy - 1 )        (B=0,90)

 

AUyAy (An): Birim fiyatlı işlerde, uygulama ayında gerçekleşen iş kalemleri ve ihzarat miktarlarının sözleşme birim fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan tutar (TL); anahtar teslimi götürü bedel işlerde ise, uygulama ayında gerçekleşen ilerleme yüzdesiyle sözleşme bedelinin çarpılması sonucu bulunan tutar (TL), (Avans mahsubu yapılacaksa fiyat farkına esas tutar; (An-Avans Mahsubu) şeklinde hesaplanır)

 

 

 

Hesap Adımları (Hizmet Alımı İşi) :

 

 1- Son teklif verme ve hakedişin tespit (itibar) tarihine göre temel endeksler (Io, Yo, … değerleri) ve güncel endeksler (In, Yn, … değerleri) Fiyat Farkı İçin TÜİK Endeksleri dosyasından okunur. Sözleşmede yazılı fiyat farkı sabitleri kullanılarak (ağırlık oranları; a1, a2, b1, b2, c, d) ilgili aya ait Pn değeri aşağıdaki formüle göre bulunur.

 

 clip0396

 

 2- Pn-1 değeri bulunur.

 

 3- Fiyat Farkına Esas Tutar verilen formül uygulanarak hesaplanır.

 

 F = AUyAy x B x ( PUyAy - 1 )        (B=0,90)

 

AUyAy (An): İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, teklif birim fiyatlı işlerde uygulama ayında gerçekleşen iş kalemlerinin sözleşme fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL); götürü bedel işlerde ise, uygulama ayı ilerleme yüzdesine göre gerçekleşen iş grubu ve/veya iş kalemi imalat miktarlarının sözleşme fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL),B: 0,90 katsayısı,

 

 

 _BulletBlue Yapım İşleri Fiyat Farkı Kararnamesi

 _BulletBlue Hizmet Alım İşleri Fiyat Farkı Kararnamesi