Mukayeseli Keşif İşlemleri (Teklif Birim Fiyatlı İşlerde)

Ana Sayfa  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

Revize Birim Fiyat Kesintisi Hesabı

 

 Mukayeseli Keşif penceresinde Revize Birim Fiyat Kesintisi düğmesi ile bu pencereye ulaşılır.

 

 Teklif birim fiyatlı yapım işi mukayeseli keşiflerinde, iş kalemi miktarının sözleşmede belirtilmiş miktarı belli bir orandan fazla aşması durumunda yeni bir birim fiyat oluşturulması gerekir. Belirtilen koşulun oluşup Revize Birim Fiyat hesaplanması gerektiğini program anlar ve gerekli işlemleri yapar.

 

 Revize birim hesabı yapılması gereken, iş kalemleri iş grubuna bakılmaksızın Mukayeseli Keşif penceresindeki Revize Birim Fiyat Kesintisi sekmesinde listelenir.

 

 _BulletBlue Gerçek Değerlerle Revize Birim Fiyat Hesabı Örneği

 

 Revize Birim Fiyat Hesabı penceresinde hesaplanan tutar arka penceredeki Mukayeseli Keşif İcmali penceresinde revize birim fiyat kesintisi satırına aktarılır.

 

 Bu hesabın güvenli olması için sözleşme bedelinin ve Hakediş İşlemleri>Sözleşmedeki İş Miktarları penceresinde iş kalemlerinin miktarlarının doğru yazılmış olduğuna dikkat edilmelidir.

 

 

 İş Kalemi Miktarlarının Değişmesi (Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme)

 

 Madde 28- Sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde yer alan herhangi bir iş kaleminin miktarında, işin devamı sırasında %20'yi aşan artışın meydana gelmesi ve bu artışın aynı zamanda sözleşme bedelinin yüzde 1'ini geçmesi halinde, artışın sözleşme bedeli içindeki payı nispetinde ilgili iş kalemine ait birim fiyat aşağıda gösterildiği şekilde revize edilir ve bu iş kaleminin yüzde yirmi artışı aşan kısmına revize birim fiyat üzerinden ödeme yapılır.

 

 R = F x [ 1 – ((A x F) / S) ]

 S = Sözleşme bedeli (TL),

 F = İş kaleminin sözleşme birim fiyatı (TL / ….),

 A = İş kaleminde meydana gelen artış miktarı (Adet, m, m2 vb.),

 R = Revize birim fiyat (TL / ….).

 

 Bu madde gereği olarak, her bir iş kaleminin 2. keşifteki miktarının hangi değeri geçtiğinde (R = Revize birim fiyat (TL/..) hesaplanacağının bilinmesi gerekir.

 

 Revize Fiyat Uygulanmasını Gerektirecek Miktar, iş kaleminin sözleşmede yazılı miktarının %120'sinden az olmamak üzere, sözleşme bedelinin %1'ini geçen miktardır. Ancak hesaplanan revize birim fiyatın, sözleşmedeki miktarın %120'sini aşan kısmına uygulanması gerektiğine dikkat edilmelidir.