e-kikNet Özellikleri

 • Kullanıcının sahip olduğu lisansa bağlı olarak, 4734 sayılı kanun ve ilgili mevzuatında tanımlanan Yapım / Hizmet / Mal Alımı / Danışmanlık niteliğindeki işlerin ihale işlemleri gerçekleştirilebilir.
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yer alan idareler için Çerçeve Anlaşma ihaleleri ile çerçeve anlaşma kapsamında yapacakları Münferit Sözleşme işlemlerini de kapsar. (İlgili yönetmelik 3 Mart 2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.)
 • İşin niteliğine göre Açık, Belli İstekliler Arasında veya Pazarlık usulü uygulanabilir.
 • Program, ihale onayının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan tüm ihale sürecini içerir.
 • Programda işin niteliğine ve seçilen ihale usulüne bağlı olarak, yaklaşık maliyetin belirlenmesi, ihale onayının alınması, ihale ilanının hazırlanması, ihale dokümanının hazırlanması, komisyonun oluşturulması, ihale dokümanını satın alanlar, teklif zarflarını teslim edenler, zarfların komisyona teslimi, teklif zarflarının incelenmesi, belgelerin kontrolü, tekliflerin değerlendirilmesi, ihale komisyonunun kararı, komisyon kararının onaylanması, kesinleşen ihale kararının isteklilere bildirilmesi, sözleşmeye davetin gönderilmesi, sözleşmenin imzalanması ve ihale sonucunun ilanı aşamaları gerçekleşme sırasına göre yer alır.
 • Program, bir aşama tamamlamadan daha sonraki aşamalara geçilmesine izin vermez ve benzer şekilde önceki aşamalarda girilen bilgileri sabitleyerek değiştirilmesini engeller.
 • Program, ilgili yönetmeliklerde belirtilen idarenin hazırlaması gereken belgeleri, formları, tutanakları, bildirimleri ve davet mektuplarını, mevzuata uygun hatasız ve eksiksiz şekilde hazırlar.
 • Program sözü edilen belgelere ek olarak, işin ihale ilanını, idari şartnamesini ve sözleşmesini de hazırlar.
 • Hazırlanan tüm belgeler yazdırılmadan önce ön izlemede görülebilir. Kullanıcı gerek duyarsa belge üzerinde her türlü değişikliği yapabilir.
 • İstendiği takdirde tüm çıktılarda idareye özgü bilgilere yer verilebilir. (Antet, üst bilgi, alt bilgi vb.)
 • İhale onayı için gerekli bilgiler girildikten sonra, program ihalenin ilan yerini ve süresini, yerli ve yabancı istekliye açık olma durumunu, idarece istenilmesi zorunlu belgeleri otomatik olarak hazırlar.
 • Programda girilen tarihlere bağlı olarak, yapılacak işlemler için kanunen uyulması gereken süreler, başlangıç ve bitiş tarihi aralığı olarak gösterilir. Örneğin ihale tarihi, ihale komisyonunun atanma tarihi, isteklinin yasaklı olmadığına dair alınacak teyit tarihi, ihale kararının onaylanma tarihi, kesinleşen ihale kararının bildirilme tarihi, sözleşmeye davetin gönderilme tarihi, sözleşmenin imzalanması gereken tarih gibi.
 • Sadece ilan tarihinin girilmesi ile; İhale sürecinin tüm aşamasındaki tarihler, programdaki ilgili pencerelere mevzuat gereği süre kısıtlamalarını esas alarak ilk değer olarak hazır yazılı gelir.
 • Kullanıcı eksik ya da hatalı bir giriş yaptığında, program kullanıcının bu eksiklerini gösterir ve bunları tamamlamadan bir sonraki aşamaya geçmesine izin vermez. § Program her bir isteklinin verdiği tekliflere göre olması gereken asgari miktarda geçici teminatlarını ve kredi tutarlarını gösterir.
 • Program her bir isteklinin sunduğu, iş deneyim belgesinin güncel tutarını ilgili mevzuata uygun olarak hesaplar ve güncellenmiş belge tutarı ile asgari iş deneyim tutarını karşılaştırarak, belgesinin yeterli olup olmadığı konusunda uyarır.
 • Program isteklilerin cirosunu gösteren belgesinin güncel tutarını ilgili mevzuata uygun olarak hesaplar ve cirosunun teklif fiyatına göre uygun olup olmadığını gösterir.
 • İsteklilerin sunduğu bilanço bilgileri girilerek, ilgili mevzuata uygun olarak oranları hesaplar ve bilançosunun uygun olup olmadığı konusunda uyarır.
 • İş ortaklığı şeklinde teklif veren ortakların her birinin İş Deneyim Belgesi, Ciro ve Bilançoları mevzuata uygun şekilde değerlendirilebilir.
 • Aşırı düşük tekliflerin belirlenmesine yönelik sınır değerin hesaplamasını mevzuata uygun olarak yapar ve aşırı düşük teklif sorgulaması yapılacak teklifleri belirler.
 • İstenildiği takdirde, programda açılan ihale dosyaları veya bu dosyaların yaklaşık maliyet bilgileri parola girilerek gizlenebilir. Bu bilgileri incelemek, değiştirmek ya da silmek gibi işlemler sadece parolayı bilen yetkili kullanıcılar tarafından gerçekleştirilebilir.
 • İhale işlemlerinin idare içinde farklı birimlerce gerçekleştirilmesi durumunda, programda çalışılan dosyalar bu birimler arasında ağ ortamında paylaşılabilir ya da disket, CD vb. ile taşınabilir.
 • Eşik değerler, aylık ÜFE/TEFE, programın yeni sürümleri ve benzeri değişen bilgiler internetten tek tuşla alınabilir.
 • Güncelleme Habercisi özelliği ile, yapılan tüm geliştirme çalışmalarının ve değişikliklerin bilgisi, program her açıldığında kullanıcıya ulaşır.
 • Kanunda ve ilgili yönetmeliklerde yapılacak değişikliklerin süratle programa aktarılabilmesi için, programın internetten otomatik güncelleme özelliği kullanılabilir.
 • İhale dokümanı kapsamında yer alması gereken ve programda hazırlanan İdari Şartnameler, Sözleşme Tasarısı ve Standart Formlar, CD ortamına aktarılmak amacıyla ihalenin adı ile oluşturularak kaydedilebilir.
 • Özellikle kısmi teklifli mal alımı ve hizmet alımı işlerinde önem kazanan yaklaşık maliyetin belirlenmesine yönelik hesaplamalar programda yapılabilir.
 • İhale dosyası hazırlarken sıkça kullanılabilen, İhale Komisyonu, Benzer İşler, Kayıtlı Firmalar, Kayıtlı Malzemeler, Anahtar Personel, Teknik Personel vb. bilgiler, programa bir kez girilerek hazır dosyalar halinde kaydedilebilir. İlgili pencereden bu hazır bilgilere ulaşılabilir ve aktarım yapılabilir.
 • Sözleşmesi imzalanmış ihalelere ait listeleme ve raporlama işlemleri gerçekleştirilebilir. Bunun yanı sıra, devam eden ihalelerin, işin türü ve usulüne bağlı olarak sürecin hangi aşamasında olduğunu gösterebilir.
 • Muayene ve kabul işlemlerine ait süreçte gerekli olan belge ve tutanaklar mevzuata uygun olarak hazırlanabilir.
 • Yıl bazında ihale türüne uygun olarak girilmiş ödeneğin, sonuçlanan ve devam eden ihalelere göre harcanmasını gösteren Ödenek Kontrolü menüsü ile genel ödenek kontrolünün yanı sıra % 10 Kontrolü’ne ilişkin takip de yapılabilir.
 • Erken Uyarı özelliği ile ihale sürecinin tüm aşamalarında kullanıcıya gerekli hatırlatmaları yaparak, herhangi bir atlamaya fırsat vermeden, ihale sürecinin devam etmesini ve sonuçlanmasını sağlar. Bunun yanı sıra, ihale dosyası özelinde, kullanıcıların hatırlatma zamanını kendileri belirleyerek yazdıkları hatırlatma notuna ilişkin uyarı özelliği de yer almaktadır.
 • Excel formatında hazırlanmış malzeme listeleri, firmalardan alınan malzeme fiyatları ve İdarenin Hazır Dosyaları için Kayıtlı Firmalar kolaylıkla programın ilgile pencerelerine aktarılabilir.
 • Özellikle işin süresinin belirlenmesinde önem kazanan, belirli iki tarih arasındaki takvim günü hesaplaması kolaylıkla yapılabilir.
 • Resmi tatil günleri programda ulaşılabilir durumdadır.
 • Kullanıcı tarafından girilen ilk ilan tarihi ve ihale tarihinin resmi tatil gününe (veya Cumartesi-Pazar gününe) rastlaması halinde uyarı verir ve bu tür tarih girişlerine izin vermez. Bu iki tarih dışındaki tüm tarih girişlerinde de resmi tatile rastlaması halinde uyarı verir.
 • Tüm tarih kontrolleri, tebligat ve bildirim esaslarına (elden, posta, elektronik posta veya faks) göre farklılaşan sürelere uygun olarak yapılır.
 • Tıbbi Cihaz Alımına ilişkin ihalelerde, sisteme tam olarak uyumunun sağlanabilmesi için UBB Branş Kodları ulaşılabilir ve kullanılabilir durumda programın ilgili pencerelerinde yer alır. (Sağlık modülü lisansı için)
 • Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler listesi, ilgili tebliğe uygun olarak benzer işler seçim penceresinde yer alır ve tebliğdeki esaslara uygun olarak kullanılabilir.
 • Program (KSP) Kamu Satınalma Platformu ile uyumludur. Girilmiş ve ilanda yer alması gerekli tüm bilgiler, KSP’ye aktarılmak üzere kaydedilebilir. Böylelikle hem programda hazırlanmış doküman içeriği ile uyumsuz ilan girişi önlenmiş olur, hem de KSP’ye tekrar bilgi girişine gerek kalmaz. İhale Kayıt Numarası Alma işlemi için de, programa girilmiş bilgiler KSP’ye kolaylıkla aktarılabilir.
 • Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşların internet sayfalarında ilan yayınlama işlemini gerçekleştirmek üzere, programda hazırlanmış ihale dosyası bilgileri ve ilan metni ilgili forma kolaylıkla aktarılabilir.
 • Gelişmiş yazılı ve on-line yardımlara ek olarak, kullanıcı istediği işlem penceresinde seçtiği konuyu tıklayıp programa “bu konuyu anlat” diyebiliyor. Program yapılması gereken işlemleri anlatırken uygulamalı olarak da gösteriyor, film gibi.