e-Hakediş2010’u kullanan idareler ve yükleniciler, kendilerinin ayrıcalıklı ve önde olduklarını fark ediyorlar.

e-Hakediş2010’u kullanan idareler ve yükleniciler, kendilerinin ayrıcalıklı ve önde olduklarını fark ediyorlar.

Yeni
Haber Kaynağı : Oska Yazılım
Okunma sayısı: 6199

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 30.07.2010 tarihli ve 27657 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle getirilen esaslar, idarelerin yaklaşık maliyetin hazırlanması sırasında daha kapsamlı ve titiz bir çalışma yapmalarını gerektiriyor. Hazırlanıp yaklaşık maliyete eklenecek belge ve bilgilerin, ihale aşamasında olası aşırı düşük tekliflerin sorgulanmasında temel oluşturması öngörülüyor.

Tebliğ istekliler için de yenilikler içeriyor. Teklifin aşırı düşük bulunup açıklama istenilmesi durumunda, kullanılacak analiz v.b. gibi belgelerle uygun açıklamada bulunabilecek istekliler büyük avantaj sağlayacaklar.

İdarelerin ve yüklenicilerin büyük çoğunluğu, kapsamlı ve özenli bir çalışmayı gerektiren bu işlemleri kolayca ve güvenle yapabiliyorlar. Çünkü Türkiye'nin Kamu Kurum ve Kuruluşları ile yüklenicilerin büyük bölümü, Oska'nın yazılımlarını kullanıyorlar.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre yaklaşık maliyet ve hakediş düzenleme programı olan e-Hakediş'i kullanan idareler ve yükleniciler, her zaman olduğu gibi bugünlerde de kendilerinin ayrıcalıklı ve önde olduklarını fark ediyorlar.

Genel Tebliğin ilgili maddeleri

İstekliler için Ayrıntılı Bilgi

İstekliler için Ayrıntılı Bilgi

İsteklinin Aşırı Düşük Sorgulaması için Yapacağı İşler

Teklif fiyatına esas yaklaşık maliyeti hesaplarken yapılacaklar:

 • Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemleri/grupları belirlenir,
 • Her bir iş kaleminin/grubunun ayrıntılı analizleri, olası aşırı düşük açıklama talebinde kullanılmak üzere hazır edilir.
 • Teklif fiyatının gerçek analizlerle ve belgelendirilebilir girdi fiyatlarıyla hesaplanmasına özen gösterilir.

Aşırı düşük açıklaması istenilmesi durumunda yapılacaklar:

 • İdarenin, analiz verilmesini ve açıklama yapılmasını istediği iş kalemleri/gruplarıincelenerek bunlarda yer alan analiz girdileri belirlenir.
  • Bu iş kalemleri/iş grupları içinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış iş kalemlerinin teklif fiyatları, kurumun kârsız cari yıl birim fiyatlarından düşük değilse bunların bir listesi yapılır. Listede kurum adı ve cari fiyatı açıkça belirtilir.
  • İdarenin, açıklanmasını istediği iş kalemleri/grupları'ndan bir kamu kurum ve kuruluşuna ait olmayan veya ait olduğu halde kurumun kârsız cari yıl birim fiyatından düşük teklif edilen iş kalemleri/grupları için analizler hazırlanır ve sunulur.
  • İdarenin, açıklanmasını istediği iş kalemleri/grupları'nın analizlerinde yer alan tüm analiz girdileri bulunur. Bu girdilerinden idarenin yazısında yer alan açıklama istenilmeyeceklerin listesi'nde bulunanlar ayıklanarak açıklama verilecek girdi listesi oluşturulur.
  • Açıklama verilecek girdi listesi'nde bulunanlardan Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'na ait olan rayiçler, fiyatları yayınlanmış cari birim fiyatlardan düşük değilse, poz numaraları da belirtilerek liste haline getirilir. Bu rayiçlere ilişkin olarak proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı ve stok tespit tutanağı v.b. verilmez.
  • Açıklama verilecek girdi listesi'nde bulunup Bayındırlık Bakanlığı'na ait olmayan veya ait olduğu halde kurumun kârsız cari yıl birim fiyatından düşük fiyatlı analiz girdileri belirlenerek listelenir. Bunlar için proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı ve stok tespit tutanağı v.b. belgeler hazırlanır.
  • Anahtar teslim götürü bedelli işlerde ayrıca teklifi oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli de sunulmalıdır.
  • İnşaat iş kalemleri/iş grupları dışında yer alan sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, müşterek tesisat, havalandırma, brülör, asansör, elektrik tesisatı vb. iş kalemleri/iş gruplarına ait analiz sunulması yerine bu iş kalemi/iş gruplarına ait malzeme ve montaj bedelini ayrı ayrı gösterecek şekilde açıklama yapılabilir.
  • Sunulan analizlerin, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmasına özen gösterilir. Analiz fiyat tutarlarının teklif fiyatlarının üzerinde olmasının, tekliflin reddedilmesine neden olacağı bilinmelidir.
  • Analizlerde olabilecek çarpım ve toplamlarda hesaplama hatalarının, analiz girdilerine ait fiyatlar esas alınarak, ihale komisyonu tarafından re'sen düzeltileceği, bu şekilde düzeltilmiş analiz fiyatı, teklif fiyatın üzerinde olan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği hususu dikkate alınmalıdır.
  • İş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatları için teklif edilen fiyatların, ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamayacağı, bu durumun da reddedilme gerekçelerinden olduğu unutulmamalıdır.
  • Sonuç olarak aşırı düşük bulunarak açıklama istenen teklife ilişkin verilen yanıtta aşağıdaki belgelerin de yer alması gerekmektedir:
   • Açıklama için Analizleri Verilecek İş Kalemleri/Grupları Listesi
    Bunlar, idarenin açıklanmasını istediklerinden herhangi bir kuruma ait olmayan ya da ait olduğu halde kurumun kârsız fiyatından düşük teklif edilmiş olan kalemlerdir.
   • Açıklama için Analiz Vermeye Gerek Olmayan İş Kalemleri/Grupları Listesi
    Bunlar, idarenin açıklanmasını istediklerinden bir kuruma ait olan ve ayrıca kurumun kârsız fiyatına eşit veya yüksek teklif edilmiş olan kalemlerdir.
   • Açıklama için İlave Belge Verilecek Analiz Girdilerinin Listesi
    Bunlar, idarenin açıklanmasını istediği listede yer alan iş kalemleri/grupları'nın analizinden bulunmuş girdilerden yine idarenin verdiği açıklama istenilmeyeceklerin çıkarılması ile bulunurlar. İlave koşul ise Bayındırlık Bakanlığı'na ait olmamaları ya da ait oldukları halde kurumun birim fiyatından düşük teklif edilmiş olmalarıdır. Bu girdiler liste olarak verildikten sonra her biri için proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı ve stok tespit tutanağı v.b. belgelerden uygun olanları sağlanıp eklenir.
   • Açıklama için İlave Belgeye Gerek Olmayan Analiz Girdilerinin Listesi
    Bunlar, idarenin açıklanmasını istediği listede yer alan iş kalemleri/grupları'nın analizinden bulunmuş girdilerden yine idarenin verdiği açıklama istenilmeyeceklerin çıkarılması ile bulunurlar. İlave koşul ise Bayındırlık Bakanlığı'na ait olmaları ve kurumun birim fiyatına eşit veya yüksek teklif edilmiş olmalarıdır.
   • Hesap Cetveli
    Anahtar teslim götürü bedelli işlerde teklifi oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği tablo olan hesap cetveli de sunulmalıdır.

Burada anlatılan tüm işlemler, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre yaklaşık maliyet ve hakediş düzenleme programı olan e-Hakediş'i kullanan yükleniciler tarafından birkaç tıklama ile yapılabiliyor.

İdari İsteklilerin Aşırı Düşük Sorgulaması için Yapacağı İşler

İsteklinin Aşırı Düşük Sorgulaması için Yapacağı İşler

Teklif fiyatına esas yaklaşık maliyeti hesaplarken yapılacaklar:

 • Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemleri/grupları belirlenir,
 • Her bir iş kaleminin/grubunun ayrıntılı analizleri, olası aşırı düşük açıklama talebinde kullanılmak üzere hazır edilir.
 • Teklif fiyatının gerçek analizlerle ve belgelendirilebilir girdi fiyatlarıyla hesaplanmasına özen gösterilir.

Aşırı düşük açıklaması istenilmesi durumunda yapılacaklar:

 • İdarenin, analiz verilmesini ve açıklama yapılmasını istediği iş kalemleri/gruplarıincelenerek bunlarda yer alan analiz girdileri belirlenir.
  • Bu iş kalemleri/iş grupları içinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış iş kalemlerinin teklif fiyatları, kurumun kârsız cari yıl birim fiyatlarından düşük değilse bunların bir listesi yapılır. Listede kurum adı ve cari fiyatı açıkça belirtilir.
  • İdarenin, açıklanmasını istediği iş kalemleri/grupları'ndan bir kamu kurum ve kuruluşuna ait olmayan veya ait olduğu halde kurumun kârsız cari yıl birim fiyatından düşük teklif edilen iş kalemleri/grupları için analizler hazırlanır ve sunulur.
  • İdarenin, açıklanmasını istediği iş kalemleri/grupları'nın analizlerinde yer alan tüm analiz girdileri bulunur. Bu girdilerinden idarenin yazısında yer alan açıklama istenilmeyeceklerin listesi'nde bulunanlar ayıklanarak açıklama verilecek girdi listesi oluşturulur.
  • Açıklama verilecek girdi listesi'nde bulunanlardan Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'na ait olan rayiçler, fiyatları yayınlanmış cari birim fiyatlardan düşük değilse, poz numaraları da belirtilerek liste haline getirilir. Bu rayiçlere ilişkin olarak proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı ve stok tespit tutanağı v.b. verilmez.
  • Açıklama verilecek girdi listesi'nde bulunup Bayındırlık Bakanlığı'na ait olmayan veya ait olduğu halde kurumun kârsız cari yıl birim fiyatından düşük fiyatlı analiz girdileri belirlenerek listelenir. Bunlar için proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı ve stok tespit tutanağı v.b. belgeler hazırlanır.
  • Anahtar teslim götürü bedelli işlerde ayrıca teklifi oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli de sunulmalıdır.
  • İnşaat iş kalemleri/iş grupları dışında yer alan sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, müşterek tesisat, havalandırma, brülör, asansör, elektrik tesisatı vb. iş kalemleri/iş gruplarına ait analiz sunulması yerine bu iş kalemi/iş gruplarına ait malzeme ve montaj bedelini ayrı ayrı gösterecek şekilde açıklama yapılabilir.
  • Sunulan analizlerin, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmasına özen gösterilir. Analiz fiyat tutarlarının teklif fiyatlarının üzerinde olmasının, tekliflin reddedilmesine neden olacağı bilinmelidir.
  • Analizlerde olabilecek çarpım ve toplamlarda hesaplama hatalarının, analiz girdilerine ait fiyatlar esas alınarak, ihale komisyonu tarafından re'sen düzeltileceği, bu şekilde düzeltilmiş analiz fiyatı, teklif fiyatın üzerinde olan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği hususu dikkate alınmalıdır.
  • İş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatları için teklif edilen fiyatların, ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamayacağı, bu durumun da reddedilme gerekçelerinden olduğu unutulmamalıdır.
  • Sonuç olarak aşırı düşük bulunarak açıklama istenen teklife ilişkin verilen yanıtta aşağıdaki belgelerin de yer alması gerekmektedir:
   • Açıklama için Analizleri Verilecek İş Kalemleri/Grupları Listesi
    Bunlar, idarenin açıklanmasını istediklerinden herhangi bir kuruma ait olmayan ya da ait olduğu halde kurumun kârsız fiyatından düşük teklif edilmiş olan kalemlerdir.
   • Açıklama için Analiz Vermeye Gerek Olmayan İş Kalemleri/Grupları Listesi
    Bunlar, idarenin açıklanmasını istediklerinden bir kuruma ait olan ve ayrıca kurumun kârsız fiyatına eşit veya yüksek teklif edilmiş olan kalemlerdir.
   • Açıklama için İlave Belge Verilecek Analiz Girdilerinin Listesi
    Bunlar, idarenin açıklanmasını istediği listede yer alan iş kalemleri/grupları'nın analizinden bulunmuş girdilerden yine idarenin verdiği açıklama istenilmeyeceklerin çıkarılması ile bulunurlar. İlave koşul ise Bayındırlık Bakanlığı'na ait olmamaları ya da ait oldukları halde kurumun birim fiyatından düşük teklif edilmiş olmalarıdır. Bu girdiler liste olarak verildikten sonra her biri için proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı ve stok tespit tutanağı v.b. belgelerden uygun olanları sağlanıp eklenir.
   • Açıklama için İlave Belgeye Gerek Olmayan Analiz Girdilerinin Listesi
    Bunlar, idarenin açıklanmasını istediği listede yer alan iş kalemleri/grupları'nın analizinden bulunmuş girdilerden yine idarenin verdiği açıklama istenilmeyeceklerin çıkarılması ile bulunurlar. İlave koşul ise Bayındırlık Bakanlığı'na ait olmaları ve kurumun birim fiyatına eşit veya yüksek teklif edilmiş olmalarıdır.
   • Hesap Cetveli
    Anahtar teslim götürü bedelli işlerde teklifi oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği tablo olan hesap cetveli de sunulmalıdır.

Burada anlatılan tüm işlemler, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre yaklaşık maliyet ve hakediş düzenleme programı olan e-Hakediş'i kullanan yükleniciler tarafından birkaç tıklama ile yapılabiliyor.