Yapım İşleri Fiyat Farkı Uygulamalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (Geliştirilmiş, 15 Mart 2014)

İhaleden Önce Yapılması Gerekenler

İhale Dokümanı Hazırlanırken (İdare Tarafından) Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;

 • İşin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun biçimde a, b1, b2, b3, b4, b5 ve c için toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde katsayılar belirleyin ve ihale dokümanında gösterin! (Md. 5-6)
 • Kamu İhale Kurumu tarafından bir belirleme yapılıp ilan edilmişse, işinizin niteliğine uyan ve Kurum tarafından belirlenen katsayı oranlarını kullanın! (Md. 12)
 • Gerekiyorsa, ağırlık oranını gösteren sabit katsayılarından biri veya birkaçını yapım işinin farklı bölümleri/aşamaları için toplamları bire (1.00) eşit olacak şekilde farklı belirleyin! (Md. 5-7)
 • İşin nitelik ve kapsamına göre gerekli olduğu hesaplanmışsa; imalatta kullanılacak malzemelerin niteliği ile iş programına göre malzemenin kullanılacağı safhayı dikkate alarak, fiyat farkı hesabına esas b1, b2, b3, b4 ve b5 değerleri için imalatın farklı aşamalarında uygulanmak üzere farklı endeksler belirleyin. Gerekiyorsa bu değerlerin her biri için aşağıdaki maddede sayılanlar arasından aynı anda birden fazla endeks de belirleyebilirsiniz! (Md. 5-7)
 • Endekslerin seçimi
  • In (İşçilik) için TÜFE Genel endeksini,
  • Çn (Metalik olmayan diğer mineral ürünleri) için “Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, 2003=100, NACE Rev.2 Kısım, Bölüm ve Gruplarına Göre Tarihsel Seri” tablosunda bulunan 9 farklı endeksten uygun olan biri veya birkaçını(*),
  • Dn (Demir ve çelik ürünleri) için aynı Yİ-ÜFE tablosunda bulunan 6 farklı endeksten uygun olan biri veya birkaçını(*),
  • Yn (Katı ve sıvı yakıtlar) için aynı Yİ-ÜFE tablosunda bulunan 3 farklı endeksten uygun olan biri veya birkaçını(*),
  • Kn (Ağaç ve mantar ürünleri) için aynı Yİ-ÜFE tablosunda bulunan 3 farklı endeksten uygun olan biri veya birkaçını(*),
  • Gn (Diğer malzemeler) için aynı Yİ-ÜFE tablosunda bulunan 122 farklı endeksten uygun olan biri veya birkaçını(*),
  • Mn (Makine ve ekipmana ait amortisman) için aynı Yİ-ÜFE tablosunda bulunan 6 farklı endeksten uygun olan biri veya birkaçını(*),
   seçin!
 • Farklı katsayı ve endeksler belirlediğiniz işleri gruplayın ve her birini ayrı bir iş grubunda gösterin.

(*) Önemli: TEFE ve ÜFE olarak adlandırılan endeksler 2014 yılı başından itibaren artık yayınlanmamaktadır! Bu konuyu düzenleyen bir kanun çıkarılmıştır:

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6527    Kabul Tarihi: 26/02/2014

Yayınlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01.03.2014 Sayı : 28928

MADDE 14 – 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 58 inci maddesinin başlığı “Yürürlükten kaldırılan ve uygulanmayacak hükümler ile atıflar” olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Muhtelif mevzuatta Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) ve Üretici Fiyat Endeksine (ÜFE) yapılmış olan atıflar, Kurumca hesaplanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksine (Yİ-ÜFE), tarım sektörü TEFE ve ÜFE’ye yapılan atıflar Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksine yapılmış sayılır.”

ÜFE-Yİ-ÜFE-TEFE Kodları Karşılıkları Tablosunu Görmek için tıklayınız

Ayrıntılı bilgi aşağıdaki makalede yer almaktadır.

Artık Yayınlanmayan TEFE ve ÜFE Endeksleri Yerine Hangi Endeksler Kullanılmalıdır?

Sözleşmeden Sonra Yapılması Gerekenler

Hakedişlerde Fiyat Farkı Hesaplanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;

 • Sözleşme imzalandıktan sonra fiyat farkı esas ve usullerinde değişiklik yapmayın! (Md. 6-1)
 • Sözleşme imzalandıktan sonra iş kalemlerinin, aylık imalatın, ihzaratın ve yıllık ödenekler ile bunların aylara dağılımının gösterildiği ayrıntılı bir iş programının hazırlanıp onaylandığından emin olun! (Md. 7-1)
 • Sözleşmeyi inceleyip a, b1, b2, b3, b4, b5 ve c için belirlenmiş katsayılar ile ilgili endeksleri öğrenin, bu endekslerin temel ve güncel (uygulama ayı) değerlerini www.MaliyetBul.com adresindeki Fiyat Farkında Kullanılan Endeksler (Yİ-ÜFE) tablosundan alıp not edin.
 • İmalatın farklı aşamalarında uygulanmak üzere farklı endeksler ve katsayılar belirlenmiş olabileceğine dikkat edin.
 • Temel endeks olarak ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeksi kullanın! (Md. 4-ı)
 • Uygulama ayı olarak iş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirilmesi gereken ayı belirleyin! (Md. 4-i)
 • Güncel endeks olarak uygulama ayına ait endeksi kullanın! (Md. 4-ç)
 • Mümkünse uygulama ayından sonraki ayın ilk 5 günü içerisinde hakediş düzenleyin. (Md. 6-2)
 • Uygulama ayına ait endeksler belli olmadan hakediş düzenlediğinizde fiyat farkı hesabını yapmayın! (Md. 6-2)
 • Hesaplanan fiyat farkını sözleşme bedeline eklemeyin! (Md. 6-3)
 • Avans ödenen işlerde, hakedişten mahsup edilen avans tutarını formüldeki (An) tutarından düştükten sonra fiyat farkı hesaplayın. Fiyat farkı katsayısı (Pn) birden küçük çıkıyorsa, (An) tutarından avans miktarını düşmeyin! (Md. 6-6)
 • Sözleşme süresi bitmiş ve idarenin izni ile cezalı çalışılıyorsa, süre bitim tarihinde uygulanmakta olan (Pn) değeri ile cezalı çalışılan süredeki (Pn) değerinden düşük olanı esas alın! (Md. 6-10)
 • Anahtar teslimi götürü bedel işlerde hakedişlerden kesilerek tutulan kısım ile birim fiyatlı işlerde tamamlanmakla birlikte kesin hesabı idareye verilmemiş işlerde hakedişe dâhil edilmeyen kısım için, bu kısımlara ilişkin tutarları da dikkate alın! (Md. 6-11)
  Herhangi bir aya ait iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmamışsa, daha sonraki aylarda yapılacak imalatlarda, imalat miktarı iş programına uygun hale gelinceye kadar, iş programına göre gerçekleştirilmesi gereken ayın endeksi ile işin fiilen gerçekleştirildiği ayın endeksinden düşük olanı esas alın! (Md. 7-2)
 • Havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı dönemde, idarenin izniyle yüklenici tarafından teknik şartlar yerine getirilerek işe devam edilmiş veya iş programında öngörülenden daha fazla imalat yapılmış ise, imalatın fiilen yapıldığı ayı esas alarak, bu dönemde gerçekleştirilen işler için fiyat farkı hesaplayın! (Md. 7-3)
 • 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olabilir. Bu durumda, gerçekleştirilmesi gereken aya göre iş kalemleri ya da iş grupları için uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak fiyat farkı hesaplayın. Bu kapsamda revize edilen iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde imalat miktarı iş programına uygun hale gelinceye kadar, iş programına göre gerçekleştirilmesi gereken ayın endeksi ile işin fiilen gerçekleştirildiği ayın endeksinden düşük olanı esas alın! (Md. 7-4)
 • İdarenin talebi olmaksızın yüklenici iş programına nazaran daha fazla iş yapmışsa, işin fiilen yapıldığı ay esas alınarak fiyat farkı hesaplayın! (Md. 7-5)
 • Fiyat farkı teminat kesintisini hesaplayıp teminat olarak almayı veya ödeme cetvelinde belirtip kesmeyi unutmayın! (Bakınız Yapım İşleri Tip Sözleşmesi Md. 10)
 • Son bir not olarak belirtelim ki; Oska e-Hakediş paket programı kullanıyorsanız yukarıda anlatılan işlemleri kolayca yapabilirsiniz. 
Oska Ar-Ge EkibiYazarı Oska Ar-Ge Ekibi - Yazar Hakkında »
Tarih 10-Nisan-2014, 14:26
Okunma sayısı 15152

Yazarın bu kategorideki yazıları

Yorum Yazın