TÜİK, Şubat-2014’de bir duyuru yaparak, TEFE ve ÜFE olarak adlandırılan endekslerin 2014 yılı başından itibaren yayınlanmayacağını belirtmiştir.

Fiyat farkı hesabında kullanılan birçok endeksin artık yayınlanmayacak olması bazı soru işaretlerine yol açmıştır.

Konunun çözümü için TÜİK bir açıklama (rehber) yayınlamıştır.

Bu konuda TÜİK tarafından yayınlanan rehber için tıklayınız.

Rehbere rağmen bu sorun kısa süre bir karışıklığa neden olmuş, ancak çıkarılan bir torba yasaya konulan madde ile sorun kanunla ve kökten çözülmüştür.

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6527    Kabul Tarihi: 26/02/2014

Yayınlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01.03.2014 Sayı : 28928

MADDE 14 – 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 58 inci maddesinin başlığı “Yürürlükten kaldırılan ve uygulanmayacak hükümler ile atıflar” olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Muhtelif mevzuatta Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) ve Üretici Fiyat Endeksine (ÜFE) yapılmış olan atıflar, Kurumca hesaplanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksine (Yİ-ÜFE), tarım sektörü TEFE ve ÜFE’ye yapılan atıflar Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksine yapılmış sayılır.”

Elimizde artık bir yasal düzenleme olduğuna göre sorun çözülmüştür.

Fiyat farkı verilen işlerde, artık yayınlanmayacağı belirtilen endeksler yerine Yİ-ÜFE endeksleri tablosundaki karşılıkların kullanılacağı yukarıdaki kanundan anlaşılmaktadır.

Burada iki farklı durum vardır;

1) İhalesi yapılmış olan, (2002 tarihli) eski fiyat farkı kararnamesi veya 31 Ağustos 2013 Tarihli ve 28751 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan yeni fiyat farkı kararnamesinin uygulanmakta olduğu işler

2) Ocak-2014’den sonra, 31 Ağustos 2013 Tarihli ve 28751 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan yeni fiyat farkı kararnamesine göre ihale edilen ve edilecek işler

Birinci durum: İhalesi yapılmış olan (2002 tarihli) eski fiyat farkı kararnamesi veya 31 Ağustos 2013 Tarihli ve 28751 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan yeni fiyat farkı kararnamesinin uygulanmakta olduğu işlerde uygulama.

Fiyat farkı hesabında Aralık-2013 (dâhil) ayına kadar gereken endeksler ilgili (eski) tabloları yayınlandığı için oradan, sonraki aylara ait endeksler ise Yİ-ÜFE tablosunun karşılık gelen sütunlarından alınacaktır.

Dikkat edilmesi gereken husus Ocak-2014 ve sonraki aylara ait Pn-1 hesaplanırken hem güncel hem de temel endeks değerlerinin Yİ-ÜFE tablosundan alınması gerektiğidir.

İkinci durum: Ocak-2014’den sonra ihale edilecek işlerde uygulama (31 Ağustos 2013 Tarihli ve 28751 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan yeni fiyat farkı kararnamesine göre)

Yukarıda belirtilen 6527 sayılı kanunun 14. Maddesi bu durumu da çözmektedir. Kaldı ki kanun olmasaydı bile fiyat farkı kararnamesinin 5. Maddesinin ilgili bölümünde bu durumun çözümü belirtilmiştir:

(8) Yukarıdaki endekslerden birinin veya birkaçının sözleşmenin uygulanması sırasında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından değiştirilmesi halinde, değiştirilen endekse eşdeğer yeni bir endeks belirlenir ise bu endeks; yeni bir endeks belirlenmez ise, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “ÜFE Genel” sütunundaki sayı, esas alınarak fiyat farkı hesaplanır.

Değiştirilen endeksler (ÜFE) yerine eşdeğer yeni endeksler (Yİ-ÜFE) belirlendiğine göre kullanılmasına karar verilen her bir endeksin eşdeğeri Yİ-ÜFE tablosundan bulunup sözleşmeye konulmalıdır.

Son bir not olarak belirtelim ki; Oska e-Hakediş paket programı kullanıyorsanız yukarıda anlatılan işlemleri kolayca yapabilirsiniz.

Yapım İşleri Fiyat Farkı Kararnamesi’nin, anılan kanuna göre Yİ-ÜFE endekslerinin işlenmiş halini görmek için tıklayınız!

ÜFE-Yİ-ÜFE-TEFE Kodları Karşılıkları Tablosunu Görmek için tıklayınız